Hume, David

Hume, David ve Özlüsözleri

1711 / İskoçya, Edinburgh
1776 (65 yaşında) / İskoçya, Edinburgh

İskoç filozof, ekonomist ve tarihçi.

Insan zihninde olup bitenleri Newton un deneysel yöntemini uygulayarak, yeni bir insan bilimi kurmayı ve geliştirmeyi öneren Hume, tüm iyi niyetine ve yüksek amaçlarına rağmen, Ingiliz empirizminin temel tezlerini koruduğu için son çözümlemede kuşkuculuğa düşmekten kurtulamamıştır. Bizim yalnızca, kendi zihnimizde doğrudan ve aracısız olarak tecrübe ettiğimiz ideleri, duyum ve izlenimleri bilebileceğimizi, bilgide kendi zihnimizin ötesine geçemediğimizi ve bundan dolayı herhangi bir şeyin insan zihninden bağımsız olarak varolduğunu söyleyemeyeceğimizi belirten Hume, insan zihnini bilgi bakımından analiz ettiği zaman, insan zihninin tüm içeriklerinin bize duyular ve deney tarafından sağlanan malzemeye indirgenebileceğini görmüştür, bu malzeme ise algılardan başka hiçbir şey değildir.

ÖzlüSözleri

"Düşmanınızın neden korktuğunu anlamak için, sizi ne ile korkuttuğuna bakın."

"Tanrı kötülüğü istiyor da gücü mü yetmiyor; öyleyse o güçsüzdür. Yoksa gücü yetiyor da önlemek mi istemiyor; o halde o kötü niyetlidir."

Anahtar Kelimeler
Hume, David, David Hume, ateist, ahlak, Newton, empirizm, ampirizm, öznellik, Scottish Enlightenment, Naturalism, Skepticism, Empiricism, Sentimentalism, Liberalism, Epistemology, Metaphysics, Ethics, Aesthetics, Philosophy of religion
Benzer Kişiler

Thomas Hobbes (Kişiler) Thomas Hobbes (1588 -1679). İngiliz felsefecisidir. Leviathan adlı çalışması, batı siyaset felsefesinin başucu eseri olmuştur.

Kant, Immanuel (Kişiler) Felsefe tarihinin kendisinden sonraki dönemini belirleyici olarak etkilemiş, Alman felsefesinin kurucu isimlerinden biridir.

Locke, John (Kişiler) Aydınlanma düşünürlerinden en çok etkilenen ve yaygın olarak "Liberalizmin Babası" olarak bilinen İngiliz felsefeci ve doktoru.

Machiavelli (Kişiler) Tarih ve politika biliminin kurucusu sayılan düşünür, devlet adamı, askeri stratejist.

Leibniz (Kişiler) Matematik, metafizik ve mantık alanlarında ileri sürdüğü yeni düşünce ve görüşleriyle tanınmaktadır.

Bentham, Jeremy (Kişiler) İngiliz filozof, hukukçu ve toplum reformcusu. Modern utilitarizmin kurucusu kabul edilir.

Emerson (Kişiler) ABD li düşünür, yazar. Amerikan transendentalizminin en önemli temsilcidir.

Marks, Karl (Kişiler) Filozof, politik ekonomist ve devrimci. Komünizmin kuramsal kurucusudur.

Turan Dursun (Kişiler) 1990 yılında görüşlerinden dolayı öldürülen İslam bilimleri konusunda uzman aktivist - düşünür.

Descartes (Kişiler) Fransız matematikçi, bilimadamı ve filozof.

Aristo (Kişiler) Antik Yunan filozof.

Kropotkin (Kişiler) Anarko komünist Rus yazar, anarşizm kuramcısı.

Epikür (Kişiler) Helenistik felsefenin en önemli düşünürlerinden birisidir.

Foucault (Kişiler) Fransız filozof, fikir tarihçisi, sosyal kuramcı ve edebi eleştirmen.

Ferguson, Adam (Kişiler) Politik ekonomiyi ahlaki felsefeye bağlayan bağları sıkılaştırmaya çalışan bir ahlak bilimi uzmanıdır.

Mill, John Stuart (Kişiler) Bilgi kuramı bakımından deneyselcilik, ahlak felsefesi bakımından da faydacılık akımına bağlı İngiliz İktisatçısı ve filozofudur.

Konfüçyüs (Kişiler) Ünlü bir Çinli filozoftur. Zannedilenin aksine bir din adamı değildir ve dinle ilgili çok fazla konuşmamıştır.

La Rochefoucauld (Kişiler) İnsan davranışları ve erdemin kökleri üzerine yazmış Fransız ahlakçı yazar.

Schopenhauer, Arthur (Kişiler) İrrasyonalist ve karamsar olarak bilinen Alman düşünür.

Newton (Kişiler) Ingiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof ve simyacıdır.

Francis Bacon (Kişiler) Ingiliz devlet adamı ve filozof.

Reichenbach, Hans (Kişiler) Tanınmış filozof ve mantıkçılardan, mantıksal empirizmin kurucularındandır.

Tamamlayıcı Konular

Ateizm (Konular) Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Ahlak (Konular) Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Adalet (Konular) Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem (Konular) Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı (Konular) Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak (Konular) Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik (Konular) Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Din (Konular) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Günah (Konular) Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Hırsızlık (Konular) Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.