Ateizm

Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançları ve dinleri reddeden; doğruluğuna inanılan gerçekliği inanç yoluyla açıklamayı kabul etmeyen bir felsefi düşünce akımıdır. Ateistler, bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir.

Ateizm, din, evrim teorisi, ahlak, metafizik, teoloji, metafizik, tanrı, inanç, ateist, tanrıtanımaz

Ateizm, din, evrim teorisi, ahlak, metafizik, teoloji, metafizik, tanrı, inanç, ateist, tanrıtanımaz

Ateizm konusunda özlüsözler

Ateizm

"Voltaire'in sözünü tersine çevirerek diyorum ki, eğer Tanrı gerçekten varsa, onu yok etmek gerekir."

Ateizm Tanrı
Ateizm

"Benim ya da diğer ateistlerin din karşısında ara sıra takındığımız bu düşmanca tavır sadece kelimelerle sınırlıdır. Ben ilahiyat kaynaklı bir tartışma yüzünden hiçbir yere bomba atmayacağım, kimsenin kafasını kesmeyeceğim, kimseye taş fırlatmayacağım, kimseyi çarmıha gerip yakmayacağım, kimseye işkence etmeyeceğim veya gökdelenlere uçakla çarpmayacağım."

Din Ateizm
Ateizm

"Dürüst olmak gerekirse, İncil’in büyük bölümünün sistemli biçimde zararlı olduğu söylenemez ancak bu kitap epey tuhaftır. Bu, bizim hiç tanımadığımız ve birbirlerini genellikle tanımayan yüzlerce anonim yazarın, editör ve kopyacının dokuz yüzyıl boyunca düzenlemeler yaparak, değiştirerek, tercüme ederek, saptırarak ve geliştirerek karman çorman bir hale getirdikleri tutarsız belgelerden oluşmuş bir antoloji için gayet normal bir durumdur. "

Ateizm Din
Ateizm

"Çoktanrıcı ya da tek tanrıcı bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter."

Din Ateizm Akıl Doğa Mutluluk
Ateizm

"Ben dine hastalık olarak bakıyorum. Insan ırkı için adı konmamış bir sefaletin kaynağı."

Din Ateizm

Tamamlayıcı Konular

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Evrim Teorisi

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Hayatın Anlamı

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.