Evrim Teorisi

Evrim Teorisi, evrim teorisi, din, teoloji, bilim, darwin, dawkins

Evrim Teorisi, evrim teorisi, din, teoloji, bilim, darwin, dawkins

Evrim Teorisi konusunda özlüsözler

Evrim Teorisi

"Eğer bir yöntem diğerinden iyi ise bilin ki o doğanın yöntemidir."

Doğa Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Darwinci kuram, ilke olarak, yaşamı açıklayabilir. Şimdiye dek öne sürülen kuramlardan hiçbiri, ilke olarak, yaşamı açıklayabilmiş değil."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İyi bir kuram aksi ispatlan­maya müsait olduğu halde kimse tarafından çürütülememiş olan ku­ramdır. Evrim, eğer tek bir fosil yanlış zaman diliminde ortaya çıksaydı rahatlıkla çürütülebilirdi. Evrim bu sınavı havada karada geçmiştir."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İnsanlarla şempanzelerin en son ortak atası beş milyon yıl gibi kısa bir süre önce yaşadı; bu, şempanzelerle orangutanların ortak atasının zamanından daha yakındır ve hatta şempanzelerle maymunların ortak atalarından 30 milyon yıl öncedir. Şempanzelerle bizim genlerimizin %99′u ortak. Alternatif bir noktaya değineyim: Şempanzeler bugüne dek keşfedilmemiş olsalardı, belki de bugün onlara utandırıcı ara canlılar olarak bakılacaktı."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Bizler, hayatını sürdürmeye çalışan makineleriz. Gen denilen bencil molekülleri korumaya programlanmış robotlardan farkımız yok."

Hayat İnsan Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Evrim geçirmiş organlar, genelde zeki ve güçlüdürler, aynı zamanda açıklayıcı kusurları vardır; bu, eğer evrimsel bir geçmişleri varsa tam da beklememiz gerekendir ancak eğer tasarlanmışlarsa tam anlamıyla beklenmedik bir durumdur."

Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"Her şey değişir. Her şey yerini bulur ve sonra yok olur."

Değişim Evrim Teorisi
Evrim Teorisi

"İnsandaki karşılıklı yardım eğilimi o kadar eski ve geçmişteki evrimiyle derinden iç içe geçmiştir ki, tarihin her anında yıpratılmasına rağmen, günümüze kadar korunabilmiştir."

Yardım Anarşizm Sorumluluk Evrim Teorisi

Tamamlayıcı Konular

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Teknoloji