Nedensellik

Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Nedensellik, sebebiyet, illiyet, Bütünleşmek, Düzen, Etkileşim, kanun, Tamamlamak, varlık

Nedensellik, sebebiyet, illiyet, Bütünleşmek, Düzen, Etkileşim, kanun, Tamamlamak, varlık

Nedensellik konusunda özlüsözler

Nedensellik

"Nedenin kendisi yanlış olabilir ve bu yanlışlama mantığımız içinde bir yer bulmalıdır."

Şüphe Mantık Nedensellik
Nedensellik

"Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama...Dört büyük element bunlardandır."

Algı Nedensellik Etkileşim

Tamamlayıcı Konular

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Bütünleşmek Bütün duruma gelmek.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Düzen Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Tamamlamak Eksiksiz, tamam duruma getirmek.

Varlık Var olma durumu.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki