Ruh

Varlığa karakterini sağlayan öz.

Harun asla bir ruha zarar vermedi. - Harun never hurt a soul.

Ruh, tin, can, öz

Ruh, tin, can, öz

Ruh konusunda özlüsözler

Ruh

"Tanrı, insan ve madde diye ayırım yapmak anlamsızdır. Evrensel cevher, saf bilinç olan ruhtur. Düşünce basamaklarını kateden insan sonunda kendisine döner. Gerçek ruhun kendisi olduğunu keşfeder. Aslında insan tanrı; tanrı da insandır."

Tanrı İnsan Ruh Bilinç Aydınlanma
Ruh

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak

Tamamlayıcı Konular

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Dost Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı.

Karakter Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

Nefs Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.